Historia

Oto rys historyczny naszego oddziału przygotowany na uroczystość 10-lecia istnienia przez dha Piotra Mikołajczyka

Spotkanie organizacyjno – założycielskie miało miejsce 1 grudnia 1998 roku w OSP Lubomia i było efektem reformy administracyjnej kraju, według której powołano 16 województw z działającymi na ich terenie powiatami. W związku z powyższym zgodnie
z uchwałami Zarządu Głównego Związku OSP RP postanowiono utworzyć oddziały powiatowe, które koordynowałyby działalność oddziałów gminnych i były pośrednikami pomiędzy ogniwami Związku, jednostkami samorządu terytorialnego miast i gmin oraz komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
W skład zorganizowanego zarządu powiatowego weszli przedstawiciele wszystkich miast i gmin naszego powiatu oraz przedstawiciele komendy powiatowej PSP i starostwa. Spośród członków zarządu powołano prezydium oddziału powiatowego i komisję rewizyjną oraz w dalszej kolejności komisje problemowe m.in. ds. zawodów i ćwiczeń, ds. odznaczeń, ds. OTWP i ds. młodzieży. Powołano także Powiatowy Klub Seniora Strażaka Ochotnika zrzeszający wszystkich członków honorowych z jednostek OSP. W późniejszych latach zgodnie z przyjętym statutem Związku przyjęto bezpośrednio do oddziału powiatowego na prawach członka Związku jednostki: OSP Pszów, OSP Krzyżkowice oraz OSP Rydułtowy i OSP Radoszowy. W miastach Pszów i Rydułtowy nie ma bowiem zarządów miejsko – gminnych.
Dzięki życzliwości starosty druha Jerzego Rosoła i przy jego znaczącym wkładzie finansowym oddział powiatowy w Wodzisławiu Śl. jako jeden z pierwszych w województwie otrzymał w roku 2002 sztandar. Utworzono także z przedstawicieli wszystkich jednostek OSP jedyną w województwie Kompanię Honorową Strażaków Ochotników i wyposażono ją w paradne złote hełmy oraz reprezentacyjne pasy z toporkami. Znaczący wkład finansowy w wyposażeniu tej formacji, a także po części i sztandaru miały prawie wszystkie urzędy miast i gmin naszego powiatu. Kompania reprezentacyjna na zaproszenie jednostek brała udział w uroczystościach jubileuszowych w kraju i w sąsiednich Czechach oraz tworzyła szpaler honorowy na weselach strażaków. Przedstawiciele kompanii brali również udział w uroczystościach powiatowych podniesienia flagi w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. Ponadto delegacja kompanii pełniła wartę honorową podczas koronowania obrazu Matki Boskiej Fatimskiej w Turzy Śl. w 2004 roku. Jako uzupełnienie oddziału reprezentacyjnego po wieloletnich rozmowach z zainteresowanymi kapelmistrzami powołano do działania i wyposażono w mundury przy wydatnym udziale starostwa i zarządu wojewódzkiego Związku orkiestrę dętą oddziału powiatowego przy OSP Gołkowice pod dyrekcją dha Ryszarda Wachtarczyka.

Przygotowano niezbędne materiały i doprowadzono do realizacji uzyskanie w roku 2001 osobowości prawnej dla oddziału powiatowego. Efektem tego jest otrzymanie własnego numeru identyfikacyjnego NIP i sprawniejsze rozlicznie finansów z urzędem skarbowym. Jednocześnie prowadzone były prace i dyskusje nad zmianami w projekcie znowelizowanego statutu Związku i wysłano uwagi oraz odpowiednie wnioski do oddziału wojewódzkiego Związku do Katowic. Prowadzono także i koordynowano rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi dotyczące ujednolicenia stawek ubezpieczeniowych przez poszczególne gminy dla jednostek OSP z tereniu naszego powiatu. Ponadto prowadzono dyskusję korespondencyjną z zainteresowanymi posłami na Sejm RP, którzy zrzeszeni w klubie poselskim strażaków opracowywali poprawki do ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Zgodnie z ogólnopolskim regulaminem zawodów i ćwiczeń oddział powiatowy organizował co 2 lata zawody sportowo – pożarnicze. Wydatnie w pomogła w tych przedsięwzięciach komenda powiatowa PSP, której przedstawiciele prowadzili zawody i brali udział w posiedzeniach komisji sędziowskich. Oddział powiatowy organizując zawody starał się zainteresować i wdrażać regulamin CTIF i prawie wszystkie konkursy drużyn młodzieżowych były już przeprowadzane według tego regulaminu. Należy tu wspomnieć, że godnym reprezentantem naszego powiatu była jednostka OSP Pszów, która na kolejnych olimpiadach pożarniczych w Kuopio w Finlandii w 2001 i w Varażdin w Chorwacji w 2006 zdobyła złote medale tych mistrzostw.
Od roku 2003 z inspiracji oddziału powiatowego przeprowadzano strażacki turniej piłkarski o puchar starosty wodzisławskiego. Uczestniczyli w nich reprezentanci zarządów gminnych Związku , drużyna komendy powiatowej PSP oraz ostatnio drużyna strażaków z Karwiny. Każdorazowo zapraszani są również na takie spotkania członkowie kompanii reprezentacyjnej. Jest zatem okazja do spotkania się i przy kufelku złocistego napoju i grzanej kiełbasie lub grochówce i podzielić się uwagami na temat minionego okresu.
W okresie sprawozdawczym koordynowano w roku 2000 jako roku jubileuszowym  powiatową pielgrzymkę strażaków do sanktuarium Matki Boskiej Uśmiechniętej do Pszowa oraz dwie ogólnopolskie pielgrzymki strażaków do Częstochowy. Po uzyskaniu zgody władz kościelnych i Związkowych powołano ks. Janusza Jojko z parafii w Marklowicach do pełnienia funkcji kapelana powiatowego strażaków. Uczestniczy on czynnie w prawie wszystkich jubileuszach jednostek OSP na terenie naszego powiatu.
Organizowane są corocznie zebrania ogólne zarządu w okresie majowym, tj. z okazji Dnia Strażaka oraz podsumowujące z końcem roku kalendarzowego. Zapraszani są na nie seniorzy honorowi oraz naczelnicy i prezesi z poszczególnych jednostek OSP. W omawianym okresie  zgodnie ze statutem Związku zorganizowano  dwa Zajazdy Powiatowe – w OSP Marklowice w 2001 oraz w OSP Rogów w roku 2006. Na zjazdach tych spośród przedstawicieli i delegatów dokonano wyboru władz oddziału oraz komisji rewizyjnych na bieżącą kadencję. Gośćmi na tych szczególnych posiedzeniach jak też na zebraniach ogólnych zarządu byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich Związku i PSP, starostwa oraz włodarze miast i gmin naszego powiatu. Ponadto w roku 2005 zorganizowano w OSP Radlin II wyjazdowe spotkanie dla członków prezydium oddziału wojewódzkiego Związku połączone ze skrótowym pokazem przebiegu olimpiady strażackiej w Varażdin w Chorwacji. Po nawiązaniu kontaktów partnerskich ze strażakami z powiatu Karwińskiego sfinalizowanych podpisaną w roku 2005 stosowną umową, zapraszani byli na zebrania, zawody i spotkania także goście z Czech. Przedstawiciele prezydium naszego oddziału powiatowego byli również kilkakrotnie koordynatorami spotkań roboczych mających na celu podpisanie stosownej umowy partnerskiej pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Związku OSP RP z Katowic i Związku Hasiczów Morawsko – Śląskiego Kraju z Ostrawy.
Po wieloletnich rozmowach i przy wydatnej pomocy prawno – finansowej starostwa doprowadzono do ustanowienia medalu „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej powiatu wodzisławskiego”. Oddział powiatowy Związku OSP RP jako jeden z pierwszych uzyskał także zgodę rady powiatu na stosowanie herbu powiatu wodzisławskiego na swoich pismach i wydawnictwach.
W okresie omawianym 2 przedstawicieli oddziału powiatowego brało corocznie udział w szkoleniach organizowanych przez oddział wojewódzki Związku w Wiśle – Jaworniku, w Kirach k/Zakopanego oraz w wyznaczonych miejscowościach dla poszczególnych tematów szkoleń. Informacje z tych szkoleń przekazywane były na bieżąco na najbliższych posiedzeniach prezydium. Koordynowano także coroczne wyjazdy młodzieży na strażackie obozy szkoleniowe do Mielna oraz ostatnio w ramach wymiany do Janskich Koupeli k/Witkowa w Czechach. Należy podkreślić, że wyjazdy młodzieży w formie wymiany są pokłosiem podpisanych umów partnerskich z kolegami z Karwiny i z Ostrawy.
W związku z rozszerzeniem działalności strażaków  koordynowano organizowane przez oddział wojewódzki Związku szkolenia przedmedyczne i recertyfikacyjne ratowników medycznych dla jednostek OSP z terenu naszego powiatu. Opracowano także i specjalną uchwałą wdrożono do stosowania szczegółowy ceremoniał pożarniczy naszego oddziału powiatowego oparty w głównych punktach na ogólnym ceremoniale pożarniczym Związku. Prowadzi się także  kronikę oddziału powiatowego i na bieżąco zbiera się materiały prasowe do niej. Przedstawiciele oddziału powiatowego Związku brali czynny udział w pracach prezydium oddziału wojewódzkiego i na bieżąco przekazywali informacje o podejmowanych tam tematach i sprawach. Pośredniczono także przy zakupie dla jednostek OSP sprzętu pożarniczego i samochodów z dofinansowaniem. Ponadto prezes Jerzy Szkatuła jest koordynatorem kontaktów roboczych pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Związku z Katowic i z Ostrawy.

W okresie sprawozdawczym odeszli z naszych szeregów na wieczną służbę: prezes oddziału wojewódzkiego Związku w Katowicach dh Marek Sztolcman, członkowie prezydium oddziału powiatowego Alojzy Wieczorek i Edward Wardęga, prezes oddziału powiatowego strażaków z Karwiny Jan Urbańczyk oraz druhowie jednostek OSP i funkcjonariuszy PSP naszego regionu. W kwietniu 2009 roku przy wydatnej pomocy organizacyjnej i finansowej starostwa wodzisławskiego zorganizowano X  Spotkanie Ekumeniczne Strażaków województwa Śląskiego.  Wspólne nabożeństwo strażaków wyznania rzymsko-katolickiego i ewangelicko-augsburskiego odbyło się z udziałem biskupów i kapelanów pożarnictwa szczebla krajowego i wojewódzkiego. Uroczystość uświetniła wojewódzka kompania honorowa PSP oraz powiatowa kompania honorowa strażaków ochotników oddziału wodzisławskiego Związku. Po  części modlitewnej i oficjalnej odbył się na wodzisławskim rynku festyn dla społeczeństwa połączony z pokazem sprawnościowym sikawek konnych i nowoczesnego sprzętu strażackiego. Ta niecodzienna impreza została wpleciona w kalendarz obchodów ustanowienia 10-lecia powiatu wodzisławskiego.

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl.
dh Piotr Mikołajczyk